Pályázatok, feladatok, beruházások

Bursa Hungarica - 2019.

 

Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz

Pályázhatnak a 2019/20-as tanévben beiratkozott felsőoktatási hallgatók. Pályázatukat a https://bursa.emet.hu/PALY/PalyBelep.aspx oldalon történt regisztrációt követően tölthetik ki.

A kitöltött pályázatot kinyomtatva, aláírva, eredeti hallgatói jogviszony igazolással és a hallgatóval egy lakcímen élők jövedelemigazolásával együtt szükséges beadni a Családsegítő Szolgálatnál: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51., tel.: 72/521-016 (16-os mellék).

A pályázat kitöltési és beadási határideje: 2019. november 5.

További információk: www.emet.gov.hu (bal oldalt Bursa Hungarica fül)

Faliújság: 

Egészségház építése Magyarszéken - 2017-2019.

 

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005
Kedvezményezett: Magyarszék Községi Önkormányzat

2019. július 1.
A TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 számú "Az egészségügy alapellátás komplex fejlesztése Magyarszék településen" projekt esetében 2019. július 1-jére befejeződik a kivitelezés, megtörténik a létesítmény műszaki átadása. A műszaki ellenőr és a projektmenedzsment szervezet munkája folyamatos. A kivitelezés készültségi foka a mérföldkő végén 100%. Az új infrastruktúra műszaki átadását követően az eszközök beszerzése megtörténik, melyek átadásra kerülnek az intézmény részére. Nyilvánosság biztosítása feladat zárul. Időszaki beszámoló és szükség esetén kifizetési kérelem kerül benyújtásra.

2019. március 1.
A TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 számú "Az egészségügy alapellátás komplex fejlesztése Magyarszék településen" projekt esetében 2019. március 1-jére az egészségház kivitelezési munkáinak készültségi foka meghaladta az 50%-ot, esetünkben 70%-os szintet ért el.

A projekt építési költségének tervezett nagyságrendje miatt Közbeszerzés alá tartozik. A közbeszerzési eljárás, illetve a műszaki ellenőri tevékenység beszerzése sikeresen lezárult.

Magyarszék Községi Önkormányzat (PÁLYÁZÓ) a projektet a Baranyai Megyei Önkormányzati Hivatallal (KONZORCIUMI TAG) együttműködésben tervezik megvalósítani. A konzorciumvezető Magyarszék Községi Önkormányzat.

A pályázat SPECIFIKUS CÉLJA, hogy egy közös épületbe integrálva a már működő háziorvosi és fogorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálatot ellátó egység jöjjön létre, mely minden szakmai és jogszabályi előírásnak megfelel. Az új épület Magyarszék 225/4 hrsz. alatt kerülne kialakításra, mely ingatlan Magyarszék Községi Önkormányzat tulajdona.
A fejlesztés ÁTFOGÓ CÉLJA a Semmelweis Tervben és az "Egészséges Magyarország 2014-2020" című Egészségügyi Ágazati Stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva: az egészségügyi alapellátások színvonalának emelése. Magyarszék központi jellegéből adódóan az sokféle egészségügyi alapellátást tud biztosítani a település, illetve a vonzáskörzetéhez tartozó lakosságnak. A társadalom jó egészségügyi állapotának eléréséhez és megtartásához biztosítani kell az egészség előfeltételeit, a magas minőségű szolgáltatásokat, melyek megfelelnek a kor technikai színvonalának. A projektjavaslat az épület és eszközállomány hiányosságainak kezelésével (új építésű, a mai modern kor elvárásainak megfelelő épület, rendelők és kiszolgáló helyiségek, eszközbeszerzés révén) hozzájárul a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez A projektjavaslat a prevenciós eszközök beszerzése révén is hozzájárul a preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatásához, az egészségtudatos magatartás elősegítéséhez. PROJEKT CÉLCSOPORTJÁT az ellátási körzethez tartozó települések lakossága és az ellátást biztosító szolgáltatók jelentik.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt:

Eszközbeszerzés nettó 14.999.034 Ft + Áfa, azaz bruttó 19.048.773 Ft értékben (orvosi eszközök, bútorzat, akadálymentesítés mobil eszközei, informatikai eszközök)
Egy 217,75 m2 hasznos alapterületű 1 db újonnan épített egészségház, melyben 1 védőnői tanácsadó, 2 rendelő (vegyes körzetű háziorvos és vegyes körzetű fogorvos) és 1 db preventív multifunkciós helyiség kerül kialakításra a szükséges kiszolgáló helyiségekkel.

A projekt építési költségének tervezett nagyságrendje miatt közbeszerzés alá tartozik.
A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult.

A projekt összköltsége tartalékkal együtt 117.714.463 Ft.

Közösségfejlesztés és civil együttműködés erősítése a Magyarszéki Mikrotérségben - 2017-2022.

 

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00002
Kedvezményezett: Magyarszék Községi Önkormányzat

A "Helyi identitás és kohézió erősítése a Magyarszéki Mikrotérségben" című támogatási kérelem 9 önkormányzat konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok:

 • Magyarszék Községi Önkormányzat (konzorciumvezető; a település lakosságszáma: 994 fő)
 • Abaliget Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 649 fő)
 • Bodolyabér Község Önkormányzat (a település lakosságszáma: 197 fő)
 • Husztót Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 52 fő)
 • Kovácsszénája Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 53 fő)
 • Liget Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 381 fő)
 • Magyarhertelend Község Önkormányzat (a település lakosságszáma: 615 fő)
 • Mecsekpölöske Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 368 fő)
 • Oroszló Község Önkormányzata (a település lakosságszáma: 282 fő)

A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei Integrált Területi Programban leírtakhoz.

A projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel:

 • Önállóan támogatható tevékenységek Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
 2. Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
 3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
 4. Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása
 5. Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
 6. Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 1. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok
 2. Közlekedésbiztonsági programok
 3. Eszközbeszerzés
 • Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 1. Infokommunikációs akadálymentesítés
 2. Nyilvánosság biztosítása
 • Egyéb
 1. Projektmenedzsment

A projekt műszaki-szakmai tartalmának összeállítása a Felhívás 3.4. pontjában foglaltak alapján történt. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A projekt megfelel a területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknak. A közösségfejlesztési folyamat a "Cselekvő közösségek" kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett Dél-Dunántúli régió 9 települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, településekre vonatkozik, amelyek lélekszámának eléri 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt. A projekt megvalósítási időszaka 40 hónap, melyből 36 hónap a programok lebonyolítására rendelkezésre álló megvalósítási időszak.

A projekt összköltsége 55.000.000 Ft.

Bölcsődei fejlesztés a Magyarszéki Mikrotérségben - 2017-2020.

 

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Magyarszék Községi Önkormányzat

A projekt
Magyarszék Községi Önkormányzat (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.),
Liget Községi Önkormányzat (7331 Liget, József A. u. 9.),
Magyarhertelend Község Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.) és a
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg.

A fejlesztésre kerülő intézmények fenntartója a Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi.
A Magyarszéki Óvoda (központi intézmény) egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Magyarszék Községi Önkormányzat.
A Ligeti Tagóvoda egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Liget Községi Önkormányzat.
A Magyarhertelendi Tagóvoda óvodaként működik (bölcsődei ellátás nem biztosított a településen), az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Magyarhertelend Község Önkormányzat.

A projekt átfogó célja Magyarszék, Liget, Magyarhertelend településeken korszerű, energiahatékony, akadálymentesített mini bölcsődék kialakítása, valamint eszközökkel való felszerelése. Specifikus cél az intézményegységek épületének infrastrukturális - energiahatékonysági - fejlesztése, mini bölcsőde elkülönített játszóudvarának kialakítása és eszközbeszerzés, mely révén a mini bölcsődei ellátás fejlesztése valósul meg. További cél új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés/felújítás/átalakítás, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása. A beszerezni kívánt játszótéri eszközök a megjelölt célcsoport igényeit fogják kialakítani. A mini bölcsődére vonatkozó előírások figyelembevételre kerültek, kialakításuk tervezésekor a tervező az OTÉK előírásait figyelembe vette.

A projekt összköltsége 133.741.020 Ft.

Magyarszéki víztározó építése - 2016-2019.

 

Tájékoztató a magyarszéki víztározó építéséről

(a képekre kattintva kinagyítható a tájékoztatás és a térkép)

Faliújság: 

Az önkormányzat pályázati aktivitása, fejlesztések és beruházások - 2004-2014.

 Az aktív pályázati részvétel következtében az önkormányzat meglehetősen sok nyertes pályázatot könyvelhetett el. A pályázati forrásokból a település az élhetőbb környezet kialakítását célozta meg és a jövőben is ennek függvényében igyekszik a támogatási forrásokat felhasználni.
Az elmúlt évek legnagyobb beruházásai a településen a gázrendszer kialakítása 2001-2002-ben, valamint a szennyvízcsatorna hálózat megépítése volt, amelyhez az önkormányzat több pályázati forrásból összesen mintegy 594 millió Ft támogatást kapott. 2007-ben pályázati pénzből valósult meg a színpad és kiállítótér, az AVOP programból 2007-ben a főtér egységes kialakítása és egységes táblarendszere. CÉDE pályázatból újult meg az óvoda teteje és tetőtér-beépítése 2007-2008-ban, DDOP pályázati támogatással készült el a kerékpárút terve 2007-ben, amely kerékpárút 2010-ben valósult 11,2 km nyomvonalon.
A TEKI pályázatok támogatásával járdák készültek el térköves borítással 2008-ban, a TEUT pályázat keretein belül, pedig útfelújításokra került sor 2009-ben. Szintén DDOP pályázaton nyertünk terelőszigetek kialakítására 2009-ben több mint 20 millió forintot. LEADER pályázatból készült el 2010-ben a tájház és a piac. Iskolai és óvodai pályázatokon (pl.: TÁMOP) 2010-ben közel 36 millió forintot nyert a település, valamint TIOP pályázaton 8 millió forintot az iskola számítógéptermének kialakítására. 2011-ben három játszótérre nyertünk támogatást, a 2010. évi DDOP pályázatból létrejöhetett a 2011. március 15-én átadott tornacsarnok és öltöző épületegyüttese, az óvodák felújításával, közel 186 millió forintból.
2011-ben adtuk át az Integrált Közösségi Színteret, a volt művelődési ház felújítását közel 46 millió forint értékben. 2011-ben készült el a térfigyelő kamerarendszer 11 kamera felszerelésével. KEOP-os pályázaton nyertünk a település számára minden házhoz komposztáló ládát, és a művelődési ház tetejére szintén KEOP pályázaton napelem rendszert 10 millió forintos nagyságrendben. Természetesen a település saját költségvetését is jelentős mértékben a település fejlesztésére fordította, amelyben az elmúlt 10 évben több mint 11 570 m2, vagyis két és fél km-nél több utat és több mint 4000 m járdát építettünk, ebben nincs benne a 66-os út 1,8 km-es aszfaltozása a szennyvízberuházás keretében. A fentieken túl az alábbi táblázatban található pályázatokban és közös felújításokban vettünk részt, amelyeknek beruházási összege, a kivitelezés évétől számítva 2006-2014 között meghaladta a 2 milliárd forintot.

Projekt neve

Beadás éve

Kivitel. éve

Elnyert vagy pályázott összeg

Bruttó összeg

ROP Mecsek Gyöngyszemei Színpad és kiállítótér

2004

2007

41 412 455 Ft

46 478 664 Ft

Szennyvízberuházás (26 Magyarszék és rehabilitáció)

2005

2006-2007

402 087 895 Ft

582 850 070 Ft

AVOP 3. Jakab-havi Folklórfesztivál (átdolgozva 2006. október)

2006

2007

1 165 588 Ft

1 371 280 Ft

AVOP 3. Főtér egységes kialakítása (átdolgozva)

2006

2007

1 982 477 Ft

2 332 326 Ft

AVOP 3. Egységes táblarendszer (átdolgozva)

2006

2007

984 300 Ft

1 158 000 Ft

AVOP 3. Rendezvénysátor vásárlása (Magyarszékért Egyesület)

2006

2007

1 999 200 Ft

2 352 000 Ft

CÉDE Óvoda tetőfelújítás

2007

2007

1 900 000 Ft

2 715 000 Ft

DDOP Kerékpárút tervezése

2007

2007

1 684 000 Ft

3 384 000 Ft

Közmunkaprogram eszközbeszerzés

2007

2007

279 264 Ft

349 080 Ft

MÁK DDRI Informatikai fejlesztés

2007

2007

434 700 Ft

434 700 Ft

NCA Magyarszék Sportegyesület

2007

2007

100 000 Ft

100 000 Ft

E-pont pályázat Művelődési Ház

2007

2007

280 000 Ft

280 000 Ft

Informatikai Iskola

2008

2008

348 000 Ft

348 000 Ft

Informatikai Óvoda

2008

2008

102 000 Ft

102 000 Ft

Reneszánsz Pályázat (Iskola)

2008

2008

750 000 Ft

750 000 Ft

Oktatási Integrációs és esélyegyenlőségi (Iskola)

2008

2008

2 534 500 Ft

2 534 500 Ft

Projektorpályázat Művelődési Ház

2008

2008

280 000 Ft

280 000 Ft

NCA Magyarszék Sportegyesület Sportpályázat

2008

2008

100 000 Ft

100 000 Ft

Nyári sporttábor

2008

2008

420 000 Ft

500 000 Ft

CÉDE Óvoda tetőtér

2008

2008

2 040 000 Ft

2 914 386 Ft

Közkincs Kerek Asztal eszköz Faluház

2008

2008

60 000 Ft

60 000 Ft

TEKI - járdák (Rózsa és Hársfa, József A. utca)

2008

2008

1 200 000 Ft

1 714 286 Ft

Megyei Közgyűléstől Járdaépítési támogatás

2009

2009

700 000 Ft

700 000 Ft

TEKI járdaépítés (Petőfi és Hársfa utca)

2009

2009

3 788 629 Ft

4 489 903 Ft

TEUT útfelújítás (Erdőalja utca)

2009

2009

1 068 627 Ft

2 131 120 Ft

DDOP Terelőszigetek kialakítása

2008

2009

20 277 076 Ft

22 530 085 Ft

Virágos Baranyáért

2009

2009

50 000 Ft

50 000 Ft

TÁMOP Iskola

2009

2010

35 988 640 Ft

35 988 640 Ft

Iskola - Óvoda Új Tudás Program

2009

2009

892 296 Ft

892 296 Ft

Esélyegyenlőség Iskola

2009

2009

1 156 000 Ft

1 156 000 Ft

Szakmai Informatikai Fejlesztés (Iskola és Óvoda)

2009

2009

3 492 000 Ft

3 492 000 Ft

Minőségbiztosítás (Iskola)

2009

2010

668 000 Ft

668 000 Ft

Magyarszék Iskola tornacsarnok + óvoda felújítás

2008

2010

169 122 000 Ft

186 034 000 Ft

Kerékpárút Magyarszék-Mecsekpölöske-Komló (60)

2009

2010

117 708 679 Ft

130 787 421 Ft

Tájház (LEADER III.)

2009

2010

2 787 118 Ft

3 483 898 Ft

Piac (LEADER III.)

2009

2010

3 237 345 Ft

4 018 301 Ft

Sportegyesület játszótér (LEADER III.)

2010

2011

2 100 000 Ft

2 100 000 Ft

Magyarszékért Egyesület játszóterek

LEADER III

2010

2011

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Széki Szalma Folklór Fesztivál

(Magyarszékért Egyesület) LEAD. IV

2010

2010

1 065 900 Ft

1 122 000 Ft

Térfigyelő kamerarendszer (Magyarszéki

Polgárőr Egyesület) LEADER IV

2010

2011

953 800 Ft

1 004 000 Ft

Sportegyesület pavilonok (Magyarszéki

Sportegyesület) LEAD. IV.

2010

2011

2 227 750 Ft

2 345 000 Ft

Temető fejlesztés (Magyarszéki Római

Katolikus Plébánia) LEADER IV.

2010

2011

1 065 900 Ft

1 122 000 Ft

IKSZT Faluház felújítás

2009

2011

37 921 204 Ft

46 004 729 Ft

Körjegyzőség épülete (ablak)

 

2009

200 000 Ft

580 000 Ft

Családsegítő és védőnői épületrész

 

2008

800 000 Ft

900 000 Ft

Közvilágítás korszerűsítés

 

2009

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Szőlőhegyi utak felújítása

 

2007-2009

316 800 Ft

2 816 800 Ft

Vis maior I. árvízi pályázat

2010

2010

2 829 000 Ft

3 143 333 Ft

TIOP pályázat - iskola

2008-2011

2011

8 000 000 Ft

8 000 000 Ft

Polgárőr Egyesület 1016541 azonosítószámú civil szervezetek tevékenységének támogatása célterületre benyújtott 8319495807 azonosító számon

2011

2012

101 600 Ft

101 600 Ft

Iskola Alapítvány 1016541 azonosítószámú civil

szervezetek tevékenységének támogatása célterületre benyújtott 8319495467 azonosító számon

2011

2012

127 000 Ft

127 000 Ft

Magyarszékért Egyesület 1026445 azonosítószámú élményközpontú szolgáltatások fejlesztése a falusi és ökoturizmus terén benyújtott 8319487099 számon

2011

2012

487 680 Ft

812 800 Ft

2011

2012

100 584 Ft

167 640 Ft

2011

2012

60 960 Ft

101 600 Ft

2011

2012

82 296 Ft

137 160 Ft

2011

2012

190 500 Ft

250 000 Ft

2011

2012

160 020 Ft

210 000 Ft

2011

2012

76 200 Ft

100 000 Ft

2011

2012

38 100 Ft

50 000 Ft

2011

2012

121 920 Ft

203 200 Ft

Magyarszék Község Nonprofit Kft 1016510 azonosítószámú közbiztonság fejlesztése benyújtott 8319487109 azonosító számon

2011

2012

117 800 Ft

157 480 Ft

2011

2012

484 500 Ft

647 700 Ft

2011

2012

13 739 Ft

18 368 Ft

Magyarszékért Egyesület1016541azonosítószámú civil szervezetek tevékenységének támogatása benyújtott 8319495935 azonosító számon

2011

2012

396 240 Ft

396 240 Ft

Magyarszék Önkormányzat Sportegyesület1016541 azonosítószámú civil szervezetek tevékenységének támogatása benyújtott 8319495816 azonosító számon

2011

2012

396 240 Ft

396 240 Ft

Magyarszék Önkormányzati Sportegyesület 1016534 azonosítószámú kulturális szabadidős sportszolgáltatások közösségi színterek vallási kegyeleti rendeltetésű ingatlanok, eszközök felújítása, fejlesztések támogatása benyújtott 8319495641 azonosító számú

2011

2012

374 015 Ft

393 700 Ft

2011

2012

579 120 Ft

609 600 Ft

2011

2012

433 958 Ft

456 798 Ft

2011

2012

301 625 Ft

317 500 Ft

2011

2012

1 508 125 Ft

1 587 500 Ft

2011

2012

1 532 255 Ft

1 612 900 Ft

Magyarszék Önkormányzat 1016510 azonosítószámú, közbiztonság fejlesztése benyújtott 8319495926 azonosító számon

2011

2012

798 000 Ft

1 066 800 Ft

TAO program Sportegyesület

 

2012

1 061 063 Ft

1 631 830 Ft

NEA Sportegyesület NEA-MA-12-M-0879

2012

2012

250 000 Ft

250 000 Ft

NEA Polgárőr Egyesület NEA-MA-12-M-0875

2012

2012

250 000 Ft

250 000 Ft

Közművelődési Pályázat Magyarszék Önkormányzat

2012

2012

110 000 Ft

110 000 Ft

Mezőgazdasági projekt (startmunka)

2012

2012

28 799 740 Ft

28 799 740 Ft

Belvíz-elvezetési projekt 20120201 (startmunka)

2012

2012

19 198 580 Ft

19 198 580 Ft

Mezőgazdasági földutak rendbetétele projekt (startmunka)

2012

2012

14 398 230 Ft

14 398 230 Ft

Illegális hulladék projekt (startmunka)

2012

2012

10 798 520 Ft

10 798 520 Ft

Téli projekt (startmunka)

2012

2012

3 599 271 Ft

3 599 271 Ft

IKSZT + támogatás pályázati összeg növekedése

2012

2012

5 900 000 Ft

7 493 000 Ft

TÁMOP 6.2.1/11/1-2012-1475 Egészségmegőrző pályázat

2012

2012

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

TÁMOP Konzorcium Oktatási pályázat

2012

2012

750 000 Ft

750 000 Ft

Startmunka program kiegészítő

2012

2012

2 047 540 Ft

2 047 540 Ft

NEA Polgárőr Egyesület NEA-MA-13-M-0311

2012

2012

400 000 Ft

480 000 Ft

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0039 (komposztáló)

2011

2011

2 367 200 Ft

2 367 200 Ft

KEOP-4-2.0/A/11-2011-0273 Faluház napelem

2011

2013

8 715 645 Ft

10 092 225 Ft

Mezőgazdasági projekt (startmunka) 2013. évre

2012

2012

24 995 712 Ft

24 995 712 Ft

Kreatív 2013. évre (startmunka)

2012

2012

19 698 088 Ft

19 698 088 Ft

Belvíz-elvezetési projekt 2013. évre (startmunka)

2012

2012

8 506 680 Ft

8 506 680 Ft

Mezőgazdasági földutak rendbetétele projekt (startmunka) 2013. évre

2012

2012

8 402 260 Ft

8 402 260 Ft

Téli és egyéb szociális projekt (startmunka) 2013. évre

2012

2012

3 568 320 Ft

3 568 320 Ft

Önkormányzati útfelújítás (startmunka) 2013. évre

2012

2012

6 707 520 Ft

6 707 520 Ft

Illegális hulladék projekt (startmunka) 2013. évre

2012

2012

3 358 320 Ft

3 358 320 Ft

Kiemelt Kreatív munkahelyteremtő (startmunka) 2013. évre

2012

2012

34 647 056 Ft

34 647 056 Ft

Kazánprogram (startmunka)

2012

2012

5 802 532 Ft

5 802 532 Ft

LEADER Nonprofit Kft. műhely

2013

2013

11 807 219 Ft

14 995 168 Ft

LEADER Borrend Egyesület Széki Szalmafeszt

2013

2014

1 897 380 Ft

1 897 380 Ft

Magyarszékért Egyesület Nyugdíjas Klub felújítás

2013

2014

11 050 276 Ft

11 050 276 Ft

Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadványok

2013

2013

9 602 400 Ft

12 195 048 Ft

TAO program Sportegyesület

2013

2013-2014

2 017 792 Ft

3 014 134 Ft

Tüzelőanyag pályázat

2013

2013

1 009 498 Ft

1 177 138 Ft

NEA-MA-12-M-0879 Sportegyesület

2012

2013

250 000 Ft

250 000 Ft

NEA-MA-12-M-0875 Polgárőr Egyesület

2012

2013

250 000 Ft

330 000 Ft

Itthon vagy! Magyarország szeretlek!

2013

2013

250 000 Ft

250 000 Ft

KEOP 4.10.0/C12-2013-0130 (naperőmű - Magyarszék)

2012

igen/2015

120 000 000 Ft

120 000 000 Ft

Mecsek-Hegyháti Szociális Szövetkezet (fogl. pály.)

2013

igen/2015

45 000 000 Ft

45 228 000 Ft

Magyarszék Községi Önkormányzat -tanyagondnok (mikrobusz)

2013

2014

10 000 000 Ft

12 760 000 Ft

NEA-KK-14-M-1114 Széki Borrend

2013

2014

250 000 Ft

250 000 Ft

NEA-KK-14-M-1163 Polgárőr Egyesület

2013

2014

300 000 Ft

300 000 Ft

NEA-MA-14-SZ-0154 Polgárőr Egyesület

2013

2014

376 480 Ft

376 480 Ft

Polgárőr Egyesület - alapszolgáltatások fejl. (gépkocsi)

2013

2014

6 350 000 Ft

6 410 000 Ft

Magyarszékért Egyesület turisztikai pályázat (szállás)

2013

2014

14 948 370 Ft

14 948 370 Ft

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0952 Óvoda pályázat

2012

2013

9 999 850 Ft

9 999 850 Ft

Téli közfoglalkoztatás -tanfolyammal (startmunka) 2014. évre

2013

2014

4 132 831 Ft

4 132 831 Ft

Kazánprogram (startmunka) 2014. évre

2013

2014

565 571 Ft

565 571 Ft

Téli közfoglalkoztatás (startmunka) 2014. évre

2013

2014

1 233 972 Ft

1 233 972 Ft

TDM (Turisztikai Desztináció) - informatika

2013

2013

7 150 000 Ft

7 150 000 Ft

2014. évi startmunka programok

2014

2014

74 500 000 Ft

74 500 000 Ft

EBR 42. Óvoda hőszigetelése (3 óvoda) bruttó összeg: 18747317 Ft

2014

nincs döntés

 

 

EBR 42 Kamerarendszer bővítése bruttó összeg: 6942455 Ft

2014

nincs döntés

 

 

TÁMOP 6.1.2- Magyarszék Önkormányzat pályázat

2014

2014

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Hulejaf-2013-0201 Magyarszék gyűjtési rendszer

2014

2014

10 147 580 Ft

10 147 580 Ft

LEADER Pályázat Óvoda

2014

2014

2 812 419 Ft

2 812 419 Ft

TAO program Sportegyesület

2014/15

2014/2015

4 064 014 Ft

6 189 756 Ft

Start munkaprogram kiegészítő

2014

2014

26 500 000 Ft

28 500 000 Ft

Gyermekétkeztetés 2012.

2012

2012

909 920 Ft

909 920 Ft

Gyermekétkeztetés 2013.

2013

2014

407 880 Ft

407 880 Ft

Gyermekétkeztetés 2014.

2014

2014

348 780 Ft

348 780 Ft

Petőfi u. aszfaltozása III.

2014

2014

0 Ft

4 104 000 Ft

Zöldfa u. aszfaltozása

2014

2014

0 Ft

3 020 014 Ft

Buszmegálló építés 1 8000 000 FT

2014

2014

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

Egyéb TÁMOP 1.1.1. munkahelyteremtő Nonprofit

2014

2014

2 100 000 Ft

2 100 000 Ft

Egyéb TÁMOP 1.1.2. munkahelyteremtő Nonprofit

2014

2014

887 400 Ft

887 400 Ft

Egyéb TÁMOP1.1.2-11/1 munkahelyteremtő

2014

2014

1 095 644 Ft

1 095 644 Ft

Egyéb TÁMOP1.1.2-11/1 munkahelyteremtő

2014

2014

723 802 Ft

723 802 Ft

Egyéb "Nők 40 év" munkahelyteremtő

2014

2014

1 295 400 Ft

1 295 400 Ft

Bozsik Program 2013.

2013

2013

160 000 Ft

160 000 Ft

Bozsik program 2014.

2014

2014

200 000 Ft

200 000 Ft

Hosszabb távú közfoglalkoztatás (6 ó)

2014

2014

791 421 Ft

791 421 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (8 ó)

2014

2014

350 944 Ft

350 944 Ft

Nyári diákmunka

2014

2014

456 750 Ft

456 750 Ft

2004-2014. évi pályázatok összesen:

 

 

1 506 508 129 Ft

1 770 996 835 Ft

Németszéki szőlőhegy villamosítása E-on (lakossági önrész)

2009

2010

38 400 000 Ft

42 000 000 Ft

Magyarszéki szőlőhegy villamosítása E-on (lakossági önrész)

2009

2010

33 700 000 Ft

37 000 000 Ft

Templom tervkészítés

2006

2006

400 000 Ft

600 000 Ft

Templom megerősítése (lakossági adományból)

2007

2008

1 500 000 Ft

2 540 000 Ft

Kishertelendi pakura-tároló felszámolása MÁV

2008

2009

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Barátúri út aszfaltozása a 66-os főúttól József A. u. közigazgatási terület határáig

2008

2008

45 000 000 Ft

45 000 000 Ft

Vasúti átjáró fénysorompó biztosítása MÁV

2008

2008

38 000 000 Ft

38 000 000 Ft

KEOP:a v. Németszéki szeméttelep rekultivációja Környezetvédelem

2007

2011

8 000 000 Ft

8 000 000 Ft

Iskola felújítás (önkormányzati kivitelezésben)

 

2007-2010

 

11 500 000 Ft

Óvoda felújítás

 

2008-2009

 

6 500 000 Ft

Faluház felújítás

 

2006-2010

 

3 100 000 Ft

Templom, ravatalozók

 

2007-2010

 

300 000 Ft

Szennyvíz bekötések

 

2008

 

240 000 Ft

Utak, járdák, árkok (beruházás, karbantartás 2006-ban)

 

2006

 

1 690 154 Ft

Uták, járdák, árkok (beruházás, karbantartás 2007-ben)

 

2007

 

7 699 920 Ft

Utak, járdák, árkok (beruházás, karbantartás 2008-ban)

 

2008

 

4 234 492 Ft

Utak, járdák, árkok (beruházás, karbantartás 2009-ben)

 

2009

 

6 508 712 Ft

Utak, járdák, árkok (beruházás, karbantartás 2010-ben)

 

2010

 

5 165 879 Ft

Pihenőpavilonok és padok

 

2008

 

1 560 000 Ft

Padkaszélesítés benzinkút és vasúti átjáró között

 

2010

0 Ft

1 500 000 Ft

Német kisebbség épület + garázs + pince (Magyarszék Önkormányzattól)

 

2008-2009

 

100 000 Ft

Központi parkoló és buszmegálló

 

2007

 

3 900 000 Ft

Kishertelendi temetőnél forduló kialakítása

 

2007

 

100 000 Ft

Építési tervek készítése

 

2006-2010

 

1 050 000 Ft

Patak Völgye Pihenőpark földkábel villamosítás

 

2007

 

250 000 Ft

66-os út rehabilitációja (Közúti Igazgatóságnak átadva)

 

2008

 

9 000 000 Ft

Iskola (kazánház kialakítás) 2012.

 

2012

0 Ft

1 500 000 Ft

Óvoda (kazánház kialakítás) 2013.

 

2013

0 Ft

800 000 Ft

Faluház (kazánház kialakítás) 2013.

 

2013

0 Ft

900 000 Ft

volt körjegyzőség (kazánház kialakítás) 2013.

 

2013.

0 Ft

500 000 Ft

német klub épülete (ablakcsere) 2013.

 

2013.

0 Ft

250 000 Ft

Leier Lafarge sétány (400 m2) 2013.

 

2013.

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Utak, járdák, árkok (beruházás, karbantartás 2011-ben)

 

2011

0 Ft

800 000 Ft

Utak, járdák, árkok (beruházás, karbantartás 2012-ben)

 

2012

0 Ft

900 000 Ft

Utak, járdák, árkok (beruházás, karbantartás 2013-ban)

 

2013

0 Ft

400 000 Ft

Építési tervek készítése (2010-2013.)

 

2013

0 Ft

500 000 Ft

sportpálya felújítás és világítás

 

2013

0 Ft

400 000 Ft

Patakvölgye pihenőpark hídfelújítás

 

2013

0 Ft

500 000 Ft

Petőfi utca aszfaltozás 1. rész (2012.)

 

2012

0 Ft

4 244 000 Ft

Petőfi utca aszfaltozás 2. rész (2013.)

 

2013

0 Ft

5 389 880 Ft

Szelektív hulladék tárolók kialakítása (Duna-Dráva p.)

 

2013

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Szelektív hulladék szigetek hulladéktárolói

 

2011

0 Ft

2 400 000 Ft

2004-2014. évi önkormányzati partnerek beruházásai, önkormányzati beruházások összesen

 

 

173 000 000 Ft

265 023 037 Ft

2004-2014. év mindösszesen

 

 

1 679 508 129 Ft

2 036 019 872 Ft

táblázat: Az elmúlt évek pályázatainak összefoglaló adatai
(Forrás: Községi Önkormányzat)

 A 2014. évben is további pályázatokat nyújtott be még az önkormányzat. Az önkormányzat vagyona a 2004. január 1-jei 186 188 000 forintról 2014. szeptember 30. napjáig 1 075 545 000 Ft-ra nőtt. Az önkormányzat saját tőkéje már a 2012. évi záráskor meghaladta az 1 milliárd forintot.
Az önkormányzati pályázati aktivitásáról, valamint a beruházások sokszínűségével kapcsolatosan megállapítható, hogy azok teljes mértékben összefüggenek az önkormányzat fejlesztési programjaiban kitűzött célokkal és feladatokkal.
Az önkormányzat és a település civil szervezetei jelenleg és a jövőben is igyekeznek a pályázati források megszerzésére, és ebből a lakosság életkörülményeit javító fejlesztéseket megvalósítani. A megyei fejlesztési programhoz az alábbi jövőbeni elképzeléseket nyújtotta be Magyarszék település:

 • a volt körjegyzőség épületében egy ifjúsági szálláshely, táborhely kialakítása, kézműves és sporttábor működtetése;
 •  óriás kapacitású hűtőház kialakítása;
 •  tanuszoda kialakítása;
 •  mozgásfejlesztési programok létrehozása mozgáskorlátozottak számára (állatterápia, mozgásterápia, lovas foglalkozások szervezése);
 •  középületek hőszigetelése;
 •  közvilágítás korszerűsítése a mikrotérségben, napelem erőművek létesítése, épületek napelemes energia ellátása;
 • hivatásforgalmi célú települések közötti és belterületi kerékpárút fejlesztése, bővítése Mánfa - Magyarhertelend - Bodolyabér felé;
 • elkerülő út építése Magyarszéken, ezzel 66-os út falun átvezető szakaszát kiváltani;
 • önkormányzati tulajdonú napelemes hasznosító rendszerek telepítése;
 • biogáz előállítása vagy biomassza felhasználásával biogáz telep létrehozása;
 • geotermikus energiahasznosítás (kútnyitás, üvegházas kertészet újraélesztése, önkormányzati épületek fűtése);
 • a település központjában elhelyezkedő artézi kút 29-30 C fokos vízének felhasználása egyrészt egészséges ivóvíz-bázisként, másrészt tanuszoda vízellátásaként (kútfejlesztés);
 • egészségházzá való kialakítása, preventív egészségmegőrző és szociális központ (PESZK) fejlesztése;
 • tematikus utak kialakítása (méz-méhészek, bor-borászat, kézművesek, fafaragó, kovács, csuhékészítési, vesszőfonás, keramikus).

Forgalomcsillapítás a 66-os főúton - 2009.

Forgalomcsillapítás a 66-os főúton

"Magyarszék községben a Pécs-Kaposvár között II. rendű főút belterületi szakaszán forgalomcsillapításra alkalmas három útpályaelem kialakítása és sebességmérő műszer beszerzése"

Időtartam: 2009.01.18. - 2009.06.19.

Kedvezményezett: Magyarszék Község Önkormányzata, székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33., Azonosító szám: 331812

A projekt összköltsége 22.530.085 Ft, ebből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 20.227.076 Ft.

   

Subscribe to RSS - Pályázatok, feladatok, beruházások